Úvod » Spoločenstvá » Miništranti

Miništranti

Miništrant je služobník, ktorý pomáha kňazovi počas bohoslužieb. Latinské slovo “ministrare”  znamená „slúžiť“, čo znamená činiť druhému to, čo si praje. Pri liturgii miništrant slúži nielen celebrujúcemu kňazovi, ale najmä samotnému Pánu Bohu.

Duchovnými patrónmi miništrantov sú svätý Tarzícius a svätý Dominik Savio.

Spoločenstvo miništrantov sa snaží svojou službou pomáhať pri bohoslužbách. Toto spoločenstvo je určené mladým chlapcom od 3. ročníka ZŠ, ktorí chcú aktívne pomáhať kňazovi pri slávení liturgie. 

Chlapec, ktorý sa dobrovoľne rozhodne prisluhovať pri liturgických obradoch, by mal byť pre ostatných vzorom predovšetkým pevnou vierou v Pána Ježiša. Svätý apoštol Pavol povedal: … keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. Preto je potrebná láska, ktorá vyplýva z viery v Ježiša Krista. Kto miluje Pána Boha, nepácha zlo, je plný viery, neprotirečí Bohu a koná len dobro. Kto miluje Boha, plní si svoje kresťanské povinnosti, pristupuje k sviatostiam, modlí sa a statočne pracuje. Kto miluje Boha, miluje aj blížneho, nenadáva, nerúha sa, neklebetí, neklame, neosočuje, nepodvádza, nekradne. Chlapec, ktorý miluje Pána Boha, má čistý vzťah k dievčatám. Nepohŕda nimi, nevysmieva sa im, neubližuje im, ale chráni a bráni ich česť a svätú čistotu. Taký chlapec je radosťou rodiny i celého kresťanského spoločenstva.

Miništrant má byť vzorom v kostole, najmä pri slávení svätej omše, ale aj pri iných liturgických obradoch. No má byť vzorom v správaní sa aj v škole a doma. Má byť úctivý k starším a pomáhať chorým. Lebo nežije sám, ale žije s ním Kristus, ktorý je Cesta, Pravda a Život, ktorý je vzorom všetkým i našim mladým kresťanom.

Jednou z dôležitých čností miništranta má byť čistota. Rozumieme ňou predovšetkým čistotu srdca vyvierajúcu z pevnej viery v Ježiša Krista a z vrúcnej lásky k nemu. Miništrant má byť čistý v myšlienkach, slovách i v skutkoch. Nečisté myšlienky sú príčinou straty posväcujúcej milosti. Miništrant sa nemá pozerať na neslušné časopisy, nemá sledovať nevhodné filmy ani televízne programy a nemá neslušne a vulgárne hovoriť. Svojich spolužiakov a kamarátov, ktorí používajú vulgárne slová, má napomínať, a ak to nepomôže, nestretávať sa s nimi. Miništrant sa nemá prehrešovať proti šiestemu prikázaniu, pamätajúc na slová sv. Pavla: A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého? V tomto zmysle má mať neobmedzenú dôveru k svojmu duchovnému otcovi vo sviatosti zmierenia. Nemá sa však prehrešovať ani proti ostatným Božím a cirkevným prikázaniam. Ak sa previní, má oľutovať svoj čin a svätou spoveďou obnoviť čistotu svojej duše, aby poslanie miništranta mohol vykonávať na osoh sebe aj ostatným. Miništrant je povinný zachovávať aj telesnú čistotu. Jeho šaty i obuv musia byť vždy čisté, vlasy upravené. Dôležitá je čistota rúk a nechtov. Upravený a čistý na duši i na tele má miništrant s radosťou plniť svoje miništrantské poslanie. 

Poslanie miništranta nekončí službou pri oltári; miništrant všade, kam príde, rozdáva to, čo na svätej omši načerpal. Dolnokubínskych miništrantov vedie Marcel Flajs.

Viac na facebooku.