Úvod » Spoločenstvá » OFS-Tercári

OFS-Tercári

Františkánsky svetský rád

Ordo franciscanum seacularis – OFS

Vznik troch rádov sv. Františka z Assisi

Na začiatku trinásteho storočia František v polorozpadnutom kostolíku svätého Damiána počul hlas: „František, choď a oprav môj dom …” „ … komu chceš slúžiť, Pánovi alebo sluhovi…” František odchádza z rodičovského domu a zrieka sa otcovho dedičstva. Už má len jedného Otca Nebeského. František začal opravovať kostoly, pomáhať malomocným. Často sa utiahol do samoty k modlitbe a chválam Pána. Spôsob jeho života a návrat k evanjeliu začal oslovovať ľudí v Assisi i v blízkom okolí. Potupne sa k nemu pridali bratia, a tak vznikol prvý mužský rád, ktorý má v súčasnosti tri vetvy: františkáni, kapucíni, minoriti.

Povzbudená Františkovým príkladom v roku 1212 na kvetnú nedeľu opúšťa Klára, ktorá pochádza zo šľachtického rodu, svoj rodný dom a zasväcuje sa Kristovi ako jeho nevesta a múdra panna. Vzniká druhý ženský kontemplatívny rehoľný rád.

V roku 1221 vzniká regula (pravidlo života) pre ľudí žijúcich vo svete, vo svojich rodinách a pociťujúcich Františkov príklad ako silnú výzvu za dôsledný kresťanský život. Prvé spoločenstvá takýchto kresťanov vznikli vo Florencii a veľmi rýchlo sa šírili. Tak sa zrodil Františkánsky svetský rád. Prví členovia sa nazývali kajúcnici z Assisi, neskôr terciári III. rádu sv. Františka, v súčasnosti svetskí františkáni.

Bratské spoločenstvá Františkánskeho svetského rádu sú dnes po celom svete. Na Slovensku je okolo 56 bratstiev OFS Františkánskeho svetského rádu, rozdelených do šiestich regiónov. Oravské bratstvo so17 spoločenstvami OFS  patrí do Spišského regiónu.

Z histórie miestneho bratstva, Dolný Kubín:

Vznik spoločenstva:  28.02.1993 iniciátorkou bola sestra Šišková s pomocou sv. Františka. Združila asi 30 žien. Pod  vedením brata Miška z Krivej, boli obradom, pátrom gavardiánom z Trstenej, prijate do kandidatúry RSF. Tak sa začalo formovať bratstvo v Dolnom Kubíne. K prvým sľubom do noviciátu 10.03.1995 skladalo 39 žien do rúk regionálneho ministra svetských františkánov, brata Františka Škáru. Za prítomnosti duchovného otca Antona Kračunovského františkána z Trstenej.

V súčasnosti sa členovia bratstva stretávajú  pravidelne každý stredu v pastoračnom centre. Pred sv. omšou je modlitba vešpier a čítanie Sv. písma. Raz mesačne je formačné stretnutie čítanie sv. písma v kostole modlitba a litánie a ruženec sv. Františka. Terajším duchovným asistentom je páter Pružina Peter OFM, ktorý k nám dochádza z minoritského kláštora Trstená.

Podmienky vstupu do OFS: musí byť katolík, má byť verný sv. otcovi, má byť mierumilovný, ochotný nasledovať Krista v šľapajach sv. Františka, javiť známky rehoľného povolania a každodennej konverzie.

Kto môže vstúpiť do OFS:

Povolanie do Františkánskeho svetského rádu je zvláštne povolanie, ktoré formuje život a apoštolskú činnosť svojich členov. Preto sa neprijímajú do neho tí, ktorí sú večnými sľubmi viazaní k inému rehoľnému spoločenstvu alebo inštitútu zasväteného života.

Františkánsky svetský rad je otvorený pre veriacich každého stavu. Môžu k nemu patriť:

− laici (muži, ženy, slobodní, žijúci v manželstve, vdovy a vdovci)

− diecézni duchovní (diakoni, kňazi, biskupi)

Kandidát, ktorý cíti povolanie do OFS dá žiadosť miestnemu bratstvu o vstup. Začína sa dvojročné obdobie iniciácie, postulátu. Je to obdobie rozpoznávania povolania, oboznámenie sa s Regulou OFS, Generálnymi konštitúciami OFS, štatútom i rituálom. V období dvojročnej formácie, noviciátu viac poznávanie františkánskej duchovnosti, čítanie životopisu sv. Františka a iných františkánskych svätých, čítanie Sv. písma formou lectio divina. 

Profesia čiže trvalý sľub sa člen vedený Duchom Svätým zaväzuje žiť podľa evanjelia, zachovávať regulu schválenou Cirkvou, snažiť sa dosiahnuť dokonalosť kresťanskej lásky. Členovia s trvalými sľubmi sa pravidelne stretávajú na trvalej formácii.

 

Regula a život svetských františkánov je toto:

„zachovávať evanjelium nášho Pána Ježiša Krista nasledovaním príkladu sv. Františka, ktorý urobil Krista inšpirátorom a stredobodom svojho života s Bohom a s ľuďmi  „ (Reg. 4)

Aktívne sestry a bratia:            Sestry choré, ktoré sú  opatrované, nevládne:

1.Kuhajdová Helena              1.Fedorová Veronika

2.Papiaková Gabriela             2.Hrkelová Jolana

3.Smoleňová Marita                3.Chudiaková Mária

4.Šinálová Albína                    4.Hrabovcová Mária

5.Zrebňákova Jolana              5.Izsofová Mária

6.Olbertová Terézia                 6.Koutná Valéria

7.Kapráliková Irena                 7.Macurová Maraita

8.Gregová Julka                      8.Michaľáková Vilma

9.Feťková Darina                    9.Pavlovičová Magdaléna

10.Plaváková Darina              10.Sagálová Emilia

11.Saxun Peter                        11.Skirčáková Mária

12.Ďaďo Libor                          12.Šutfajová Anna

13.Vojteková Mária                  13.Gajdošíková Jozefína

14.Stašová Sabinka                 14.Juríčková Mária

15.Habániková Karolína          15.Farbáková Anna

16.Mužilová Gizela                  16.Balajková Mária                 

 

Štruktúra OFS

1.Medzinárodná rada OFS so sídlom v Ríme

Hlavné webové sídlo: www.assisi.sk

2. Národná rada OFS,

Františkánska 2, Bratislava

Kontakty:

Jozef Gazdik- minister národnej rady OFS

e-mail:  j.gazdik@zoznam.sk

Martin Dulaj – formátor

Milan Suchanovský- viceminister

 

Miestne bratstvo OFS  Dolný Dolný Kubín

Hucíková Valéria – reg. ministerka 

Vojteková Mária – ministerka bratstva v Dolnom Kubíne

Tel:0907120515

 pozn. minister (lat.) – sluha, služobník

Výňatok z Kroniky Spoločenstva Radu Svetských Františkánov Dolný Kubín

Ako vzniklo naše spoločenstvo? Vznik spoločenstva:  28.02.1993. Iniciátorkou bola sestra Šišková, ktorá s pomocou sv. Františka združila asi 30 žien. Pod vedením brata Františka z Krivej, boli obradom, pátrom gavardiánom z Trstenej, prijaté do kandidatúry RSF. Tak sa začalo formovať bratstvo v Dolnom Kubíne. Prvý sľub skladalo 10.03.1995  39 žien do rúk regionálneho ministra svetských františkánov, brata Františka Škáru. Za prítomnosti duchovného otca Antona Kračunovského, františkána z Trstenej.

-Duchovná obnova -7.-11.3.1994 (páter B. Šmid)

-Púť do Assisi a Ríma (29.3.1993)

-10. marec1995-Sladanie sľubov do profesie, skladalo 39 žien staršieho i mladšieho veku

-Národná volebná kapitula v Bratislave (10.-11.12.1995)

-Kánonické riadenie miestneho bratstva OFS v D. Kubíne 14.12.1966-diecéza Spišská

-Pobyt sochy Preblahoslavenej Panny Márie 14.12.1996 Fatimskej v D.K.

-Púť k Panne Márii (Lurdy,Fatima-Laragora,Montserrat- máj 1995

-Dve púte do Medjugorja-máj 1996 a 1997

-Voľby do miestneho bratstva dňa 29.10.1995

-Voľby do miestnej rady 9.11.1998

-9. novembra 1998 prijatí do noviciátu traja noví kandidáti

-Obnova sľubov Miestneho bratstva OFS 16. apríla 1999

-19. februára 2000 bol pre nás dňom, ktorý nám dal Pán – 3 sestry zložili sľub do noviciátu

-Národná púť do Ríma-Svätý rok 2000

-Duchovné cvičenie 1.2.-3.2.2000

-Voľby do miestneho bratstva 17. novembra 2001

-Zmeny v našom bratstve, počet ku dňu 17.11.2001 je 49 terciárov

-Činnosť: miestneho bratstva sv. Antona vo farnosti D. Kubín, návšteva chorých, predmodlievanie sv. ruženca,(Večeradlo 1x týždenne.)(Organizovanie duchovných púti)

-Modlitbové stretnutie v Assisi 2002

-Porciunkula 2.8.2003 sviatok všetkých františkánov ,začal svätou omšou ,zišli sa terciály z celej Oravy.

-Rehoľné sľuby vo farskom  kostole sv. Kataríny 17.11.2003

 

-Rok 2004

-Taliansko – Grécko, po stopách Pátra Pia ,apoštolov sv. Ondreja 1 osba.

-Dejiny františkánskeho svet. radu a reguly

-Voľby do NR OFS – Bratislava.

-Návšteva kláštora kapucínov na Raticovom vrchu v Hriňovej

-Duch. cvičenie Blahoslavenstvá-p. farár Janáč, 3 dni celé spolu

 

-Rok 2005

-Duch. Cvičenie sp. Vellom Kežmarok,3 sestry, učeníctvo 1 týždeň

-Línea –Františkánska novosť, poslanie a svedectvo

-Martin-Raciavdo Avgaňavaz- evanielizácia

-Duch. cvičenie- Bernad Šmid (náš duchovný asistent) 3 dni celé spoločenstvo, František a božie slovo.

-Národná rada OFS – Svit  s p. Sammyho (rodaya – generálny asistent

                                              a  Antica Cepuli poradkyňa Medzinárodnej rady OFS.

 

-Rok 2006

-Lin.- Františkánsky svetský rád-naozaj, rad

          Identita, úloha a poslanie.

Duch.obnova Bernard Šmid- vedomie, viera, hriech, ľútosť (3 dni celé spol.)

Sicília – po stopách sv. Pavla – syvakúsy 1 sestra

 

-Rok 2007

-Lin.- cirkev v rodine, rodina v cirkvi

-Svit – modlitby matiek – 1 sestra

-Duch. cvičenie, Bernad Šmid –modlitba, sviatosť, zmierenie a Eucharistia (3 dni celé spol.)

-Formačný seminár, Košice

 

-Rok 2008

-Sv.Hostyn – seminár duchovných asistentov,( 3 dni drat.)

-Lineamenta – Posvätenie života

-Čičmany – život sv. Františka spojený so sv. Písmom ( 2 sestry)

-Duch. obnova, Bernd Šmid – Boží plán s nami, celé spol. -Porciunkula

-Porciunkula

-Lítrický zájazd, Malta – Líbya – po stopách sv. Pavla. ( 1 sestra )

 

-Rok 2009

-Liniamenta – katechéza a formácia povolaní

-Šaštín – formačné stretnutie OFS, ( 3 dni 2 sestry)

-Duch. obnova, Bernad Šmid, pôst, modlitba, almužna, ( celé spol.)

-Porciunkula

-Bratská a pastoračná vizitácia oravského regiónu v Trstenej, s.p.Šmidom

 

-Rok 2010

-Katechéza Benedikta XV1. -Porciunkula

Sv.František, Assisi – velikán

-Linamenta – Vzťah k iným náboženstvám, kultúram a fenoménom doby

-Duch. cvičenie páter Bernad Šmid, – Božia láska, utrpenie Pána, vzkriesenie

-Porciunkula

-Pútnicke Francúsko – Paríž,Nevers,Paray-le-Monial,Arsika saletle, ( 3 sestry)

-Žilina – národná volebná kapitula

 

-Rok 2011

-Linamenta kresťan – svedok Krista vo svete

-Duchovné cvičenie, Peter Juraj Miháli – Bratislava – sv. František a jeho vzťah k Eucharistii (celé spoločenstvo)

-Porciunkula

-Pútnické Mexiko k P. Márii Gvadalupskej ( 2 sestry)

 

-Rok 2012

-Výzvy Františkánskeho svetského radu v dnešnej Európe

-Linea – Teológia tela, špecifickosť nášho povolania

-Konferencia – žive slovo s pátrom Majerníkom v RbK

-Téma – spoznať Boha

-Duch. cvičenie páter Jniper Barok – Ginepro Boh chce činnosť – vnútorný život ( celé spoločenstvo)

-Perciunkula – slávnosť P. Márie Královnej anjelov – august

  Sviatok františkánov – Trstená

-Poľsko, Švédsko – Nórsko – Dánsko púť po stopách sv. Brigity ( 1 sestra)

               Sv. Olafa, sv. Erik.

 

-Rok 2013

-Voľby do miestneho bratstva v D. Kubíne 21.11.2013

Hostia: brat františkán Juniper Barok Guniper

             regionálna ministerka Hucíkova Valéria

             regionálny tajomník Škára Michal

Do miestneho bratstva boli zvolené

             minister  : Hucíkova  Valería

             zástupca : Popiaková Gabriela

            tajomník  : Vojteková Mária

            pokladník:Obrechtová Terézia

            formátor  : Suroviak Ján

Brat František Juniper Barok Guniper  hovoril o spoločenstve

           Počúvanie je veľký dar.

           Osobnosť poznáme podľa jeho služby  iným.( aj drobné služby)

           Budovať spoločenstvo vie ten, kto ustúpi, nemusí mať posledné slovo.

 

Rok 2015

-Duchovná obnova -  Páter Pružina Peter  10.11.2015

Prednášky boli  na tému – Rozjímanie o viere.

-Viera je božská čnosť- opierať sa o Krista a odovzdať sa Bohu.

Boha dať na 1.miesto.

 

Rok 2016

-Pôstna duchovná obnova, profesor František Trstenský  február 2016

Táto sa konala v kostole  na Brezovci,

1.pôstna nedeľa 14.02.2016 – Viera ako premena osobného života.

2.pôstna nedeľa 21.02.2016 – Sviatosť ako prameň  duchovného života.

3.pôstna nedeľa                   -  Život Krista ako svedectvo prijatia Bohu.

4.pôstna nedeľa 06.03.2016- Modlitba ako pravé miestne stretnutia s Bohom

   Učme sa neustále meniť – Otčenáš ma byť zrkadlom  mojej modlitby.

5.pôstna nedeľa13.03.2016 – Cirkev ako spoločenstvo a učiteľka viery.

 

Rok 2017

-Pôstna duchovná obnova, Mons. Andrej Imrich, február 2017

1.pôstna nedeľa                     – čo je to zmierenie a ako vyzerá pravý pokoj.

2.pôstna nedeľa 12.03.2017 – Pokánie – Buďme ľuďmi pokánia!

3.pôstna nedeľa 19.03.2017 – Odpustenie – Opravdivo odpúšťajme! Prináša pokoj.

4.pôstna nedeľa 26.03.2017 – Spytovanie svedomia.

5.pôstna nedeľa 02.04.2017 – Situácie v živote, ktoré si vyžadujú zmierenie.

 

-Duchovná obnova 10.10.2017 – páter Pružina

Téma – Pane nech sa stane Tvoja vôľa!

 Bola to radostná obnova, vo farskom kostole sv. Kataríny, skladali sľuby do profesie sestra Darinka

a brat Libor do noviciátu.

15.júla 2017 boli sme – celoslovenská s podmienka na národnú púť OFS., Mariánska hora – Levoča

- Porciunkula – Trstená

Téma: Adorácie – príprava František. Raz za 2 mesiace, fatimské soboty, večeradlá, ruženec.

- Duchovná obnova 18.04.2018 – páter Pružina

Téma – Modlitba, ako posilnenie viery

 

 

Národné bratstvo OFS v súčasnosti

Národné bratstvo OFS Slovenska v súčasnosti eviduje 56 bratstiev s 1300 členmi s trvalými sľubmi, žijúcich v 6 regiónoch
– západoslovenský 7 bratstiev OFS
– nitriansky 6 bratstiev OFS
– maďarský 15 bratstiev OFS
– východoslovenský 8 bratstiev OFS
– žilinský 3 bratstvá OFS
– oravský 17 bratstiev OFS