Úvod » Spoločenstvá » Cirkevná škola

Cirkevná škola

Cirkevná spojená škola poskytuje možnosti vzdelávania detí a mládeže od materskej školy až po maturitu. V našej spojenej škole sú integrované 3 zložky materská škola, základná škola a osemročné gymnázium. 

Edukačný program školy je postavený na 3 základných pilieroch:

  1. Kresťanská orientácia školy – prehlbovanie a upevňovanie kresťanského vedomia, kresťanskej morálky a hodnôt.
  2. Kvalita výchovy a vzdelávania – vytváranie podmienok pre rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu orientovaného na rozvoj individuálnej osobnosti žiaka. Sústredenie pozornosti na rozvoj vedomostí a záujmovej orientácie žiakov v jednotlivých oblastiach poznania a činnosti. Vyučovanie cudzích jazykov, zavádzanie a využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vyučovacom procese, príprava žiakov k efektívnemu využívaniu IKT aj v praktickom živote, komplexná príprava žiakov na ďalšie vzdelávanie a uplatnenie na trhu práce a v spoločnosti.
  3. Spolupráca s rodinou a príslušnými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou školstva, výchovy, vzdelávania a formovania mladého človeka a jeho osobnosti.

Škola má výborne rozvinutú mimoškolská činnosť – Školský klub detí, Školská knižnica, Školské stredisko záujmovej činnosti – široká paleta krúžkov pre všetky vekové a záujmové kategórie žiakov z oblasti športu, umenia, vedy i formovania v kresťanskom duchu. Pri škole funguje aj občianske združenie „Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri cirkevnej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne”, ktorého základným poslaním je spolupracovať s vedením Cirkevnej spojenej školy na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Zapája sa úspešne do národných i medzinárodných projektov z oblasti skvalitnenia a modernizácie vzdelávania, vybavenosti školy a jej priestorov, energetickej hospodárnosti prevádzky školy a podobne. V súčasnosti pracuje intenzívne na výzvach projektov podporovaných z fondov EU, ktoré majú spomínané oblasti značne posilniť.