Úvod » Spoločenstvá

Spoločenstvá

Cirkevná škola

Cirkevná spojená škola poskytuje možnosti vzdelávania detí a mládeže od materskej školy až po maturitu. V našej spojenej škole sú integrované 3 zložky materská škola, základná škola a osemročné gymnázium.  [Viac...]

Miništranti

Miništrant je služobník, ktorý pomáha kňazovi počas bohoslužieb. Latinské slovo “ministrare”  znamená „slúžiť“, čo znamená činiť druhému to, čo si praje. Pri liturgii miništrant slúži nielen celebrujúcemu kňazovi, ale najmä samotnému Pánu Bohu. [Viac...]

Lektori

Spoločenstvo lektorov prispieva svojou lektorskou službou k chodu farnosti. Ich úlohou je čítanie Božieho slova počas svätých omší pri ambóne.  [Viac...]

Žalmisti

Obsah stránky sa pripravuje.

Organisti

Obsah stránky sa pripravuje.

Spevácke zbory

V našej farnosti pôsobí v súčasnosti 6 speváckych zborov, ktorých hlavnou úlohou je obohacovať liturgiu spevom. 

Ružencové bratstvo

Je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú blahoslavenú Pannu Márii a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet, potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti.  [Viac...]

Sestry saleziánky

  • Webová stránka: dk.sclaura.sk

Venujeme sa deťom a mladým nášho mesta. Konkrétne v mládežníckom stredisku DOMINIKA, v základných školách M. Kukučína, P. Škrabáka, v súkromnej škole – Jánoš a na Cirkevnej spojenej škole, tiež v rámci rôznych aktivít farnosti.

V Súkromnom centre voľného času Laura ponúkame rôzne krúžky, rovesnícke skupiny- stretká, pravidelné a nepravidelné aktivity, cez ktoré sa snažíme vštepovať deťom a mladým kresťanské hodnoty a sprevádzať ich v ich dozrievaní.

[Viac...]

Sestry Vincentky

Komunita dcér kresťanskej lásky pôsobí v dolnokubínskej farnosti už od roku 1996. Momentálne pôsobíme ako opatrovateľky v Charitatívnej službe v rodinách Charitas v rámci Spišskej katolíckej charity. Jedna sestra popri tom vyučuje niekoľko hodín náboženstva  a…

[Viac...]

Skauti

Mimoriadni vysluhovatelia

154. Ako už bolo spomenuté, „vysluhovateľom, ktorý v osobe Krista môže utvoriť sviatosť Eucharistie, je jedine platne vysvätený kňaz“. Preto meno „vysluhovateľ Eucharistie“ patrí jedine kňazovi. Na základe posvätnej vysviacky sú riadnymi vysluhovateľmi svätého prijímania biskup, kňaz a diakon, ktorým…

[Viac...]

OFS-Tercári

Františkánsky svetský rád

Ordo franciscanum seacularis – OFS

Vznik troch rádov sv. Františka z Assisi

Na začiatku trinásteho storočia František v polorozpadnutom kostolíku svätého Damiána počul hlas: „František, choď a oprav môj dom …” „ … komu chceš slúžiť,…

[Viac...]