Úvod » Oznamy » Zoslanie Ducha Svätého

Zoslanie Ducha Svätého

(24. týždeň, 10.06.2019 – 16.06. 2019)

  • Vo štvrtok, 13. 6. 2019, pozýva farnosť Pucov na sv. omšu do Srňacieho o 17:00 hod. z príležitosti osláv patróna Antona Paduánskeho.
  • Vo štvrtok, 13. 6. 2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia sestry Saleziánky a spolupracovníci.
  • Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice vo Vyšnom Kubíne bude v nedeľu 16.06.2019 o 10:00 hod. Svätá spoveď pred odpustovou slávnosťou bude v piatok od 16:00 hod.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 16. 6. 2019 v  kostole na Brezovci po sv. omši o 08:45 hod.
  • Ruža sv. pátra Pia venovala pre potreby kostola 100€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Riaditeľ Cirkevného gymnázia A. Radlinského v Dolnom Kubíne vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. roč. osemročného gymnázia pre školský rok 2019/2020. Prijímacie skúšky sa budú konať18.6.2019 (utorok) v Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25, D. Kubín. Prihlášky treba odovzdať najneskôr do 10.6.2019 na adresu Cirkevného Gymnázia v D. Kubíne.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Pelhřimovská 1191 a 1192.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu ráno po sv. omši a v pondelok po večernej. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Medzihradská a E. Hroboňovej.
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. Martinková, Morincová a Žiaková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

10.6

 

 

 

Svätodušný pondelok

 

Fk

06:00

+ Jána a Žofie Kuhajda

D

18:00

Za Z a BP pre Margot s rodinou

H

Br

CSŠ

VK

18:30

07:45

17:00

+ Michal

+ Veronika, Valent a Anna

Na úmysel

F

O

F

 

 

Ut

11.6

 

 

Sv. Barnabáša,

apoštola

Fk

06:00

+ Barbara Kovaliková

D

18:00

+ Marián Vrbovský

F

Br

18:30

Za Z a BP pre Libora Ďaďu

H

NsP

16:00

Za BP a uzdravenie na tele a duši pre Jána Katrenčíka

O

 

 

St

12.6

 

Fk

06:00

+ Ján a Jozefína Matuška

D

18:00

+ Viktor Igalffy

H

Br

 

CSŠ

18:30

 

07:45

Za zdravie a BP pre manželov Tomáša a Martinu

+ Štefan

F

 

O

 

 Št

13.6

Nášho Pána Ježiša Krista – Najvyššieho a večného kňaza

Fk

 

 

Br

NsP

06:00

Za živých z rod. Kovalíkových

D

18:00

Máriu Minarčíkovú a +Žofia Zvolenčáková s rod.

H

17:00

16:00

Za zdravie a BP pre rod. Stašovú

+ Anna, Antónia a Ján Kahan

O

F

 

 

Pia

14.6

 

 

Fk

06:00

Za členov ruže sv. pátra Pia

D

18:00

Za zdravie a BP pre rod. Hanušniakovú

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre rod. Miroslava Majdiša

F

VK

17:00

Za Z a BP pre rod. Páterkovú

H

 

 

So

15.6

 

Fk

06:30

Na úmysel

D

14:00

15:00

16:00

Sobášna sv. omša

Sobášny obrad

Sobášny obrad

H

H

O

18:00

+ Ondrej, Viktória a Cecília

F

Br

07:00

Za Z a BP pre Danu Hegyiovú

H

 

 

 

 

 

Ne

16.6

 

 

 

 

 

Najsvätejšej Trojice

 

Fk

06:30

+ z rod. Pindiakovej a Vnenčákovej

O

09:00

Za + manž. Martina a Annu Hankových

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie a BP pre vnuka a dcéru

O

Br

07:45

Na úmysel ordinára

D

10:00

+ Štefan Krcho

H

18:30

Za zosnulých členov ruže sv. Bernarda

F

NsP

16:00

Za Z a BP pre tých, ktorý sa starajú o kaplnku

O

VK

10:00

Za Z a BP pre rod. Bystriansku

F