Úvod » Oznamy » Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 01.11.2021 do 07.11.2021

 • V pondelok je slávnosť Všetkých Svätých. Sväté omše budú v našej farnosti ako v nedeľu. Popoludní o 14:00 hod. bude pobožnosť na starom cintoríne a na Novom cintoríne. Vo Vyšnom Kubíne bude pobožnosť hneď po sv. omši.
 • V utorok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sväté omše budú v našej farnosti takto: 
 • FK: 06:00, 08:00, 12:00, 14:45, 18:00 hod;
 • BR: 09:00, 16:00, 18:30 hod.
 • VK: 17:00 hod.
 • V tomto mesiaci november je možnosť získať úplne odpustky dvoma spôsobmi:

1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých verných zosnulých (02.11.) nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa: Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. 

Potrebné je splniť aj tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho, je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému (v praxi to môžeme vykonať tak, že si vzbudíme ľútosť nad svojimi hriechmi). Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (01.11.) až do polnoci určeného dňa.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Podobne ako vlani, tak aj tento rok udelila Apoštolská penitenciária dovolenie získať úplné odpustky po celý mesiac november 2021. Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Potrebné sú aj tri podmienky ako v prvom prípade.

 • V tomto týždni adorácia nebude; ale od 02.11. do 08.11. je možnosť zúčastniť sa pobožnosti na starom cintoríne vždy po večernej sv. omši, ktorá je vo farskom kostole.
 • V sobotu 06.11.2021 budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po nej nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude vystavená vo  Fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z  Lucenkova 1205 a 1206, 1207.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Hattalu 2048 a 2049.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Hubčíková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, Z, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, Z - kaplán Ján Zavacký, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

 

 

 

Po

1.11.

 

 

 

 

 

 

Všetkých svätých

Fk

 

06:30

+ z rod. Ondrejkovej a Veselovskej

A

09:00

+ z rodiny Anny

Z

11:00

 Za veriacich

D

14:45

+ Kvetoslava Kubalová

H

17:00

Na úmysel

 

Br

07:45

+ Ing. Ján Grega

D

 

10:00

+ Ing. Ján Grega

H

 

12:00

+ Ing. Ján Grega

Z

 

16:00

+ Ing. Ján Grega

U

 

18:30

+ Ing. Ján Grega

 

VK

09:15

Na úmysel

A

  

 

 

 

Ut

2.11.

 

 

 

 

Spomienka na všetkých verných zosnulých

 

Fk

 

 

06:00

+ Karol a Anna

D

08:00

Na úmysel

 

12:00

Za duše v očistci

U

14:45

Za Z a BP pre dcéru Máriu

H

18:00

Za požehn. všetkých priateľov a dobrodincov

Z

Br

09:00

Na úmysel

A

 

16:00

+ Margita

Z

 

18:30

+ Anton a Margita Babinský

A

VK

17:00

Na úmysel

H

 

  

   St

3.11.

 

 

Fk

 

06:00

+ Karol Harkabúzik

D

 

+ Marta a Jozef

A

12:00

Za zdravie a BP pre Petra, Luciu a ich rodičov

U

18:00

+ z rod. Bajdichovej, Prílepkovej, Bedrichovej

Z

Br

18:30

Na úmysel Márie

H

 

 

Št

4.11.

 

Sv. Karola Boromejského

spomienka

Fk

 

 

06:00

+ Karol Gorčák

D

 

+ Martin, rodičia, súrodenci z rodiny Kucbelových a Brnických

Z

12:00

+ Mária, Jolana, Ľudovít Trepáň

U

18:00

Za Z a BP pre rod. Pavlíkovú

H

Br

17:00

+ Rodičia František a Johana

A

 

 

Pia

5.11.

 

 

Fk

 

 

06:00

Za matku Máriu a syna Ivana

D

12:00

+ František

U

18:00

+ Ján Laskovský

H

Br

18:30

+ rodičia Štefan a Terézia

Z

VK

17:00

Na úmysel

A

 

So

6.11.

 

 

Fk

06:30

+ Marián Hodana

D

 

Na úmysel ordinára

A

18:00

Za mamu Ivetu k dožitým 50 narodeninám

H

 

 

Za zdravie a BP pre rodinu Viktora ml.

U

Br

07:00

+ rodičia Štefan a Rozália

Z

 

 

 

 

Ne

7.11.

 

 

 

Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Fk

06:30

Za Z a BP pre deti s rodinami

H

09:00

+ dobrodinci Ján, Václav a Luiza

Z

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Terézia Kurtová

A

17:00

Na úmysel

 

Br

07:45

+ Peter Began

D

10:00

Za kňaza Miroslava

Z

12:00

Jiří Modelský

A

 

16:00

Za dary Ducha Sv. pre Milana, Majku a Adamka

U

18:30

Na úmysel

 

VK

09:15

+ Agneša, Albín Paluga

H