Úvod » Oznamy » Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

(44. týždeň, 30.10. – 05.11. 2017)

Farské oznamy

 •  Aktivisti z Fóra života po svätej omši ponúkajú sviece za nenarodené deti.
 •  Sviatosť zmierenia budeme ešte vysluhovať v pondelok vo Fk od 16:00 a v utorok na Br od 16:00 hod.
 •  V utorok po večernej sv. omši bude stretnutie lektorov v pastoračnom centre.
 •  V stredu je slávnosť Všetkých Svätých. Sväté omše budú v našej farnosti ako v nedeľu. Popoludní o 14:00 hod. bude pobožnosť na starom cintoríne a na cintoríne na Bysterci. Vo Vyšnom Kubíne bude pobožnosť hneď po sv. omši.
 •  Vo štvrtok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sväté omše budú v našej farnosti takto:

FK: 06:00, 08:00, 14:45, 18:00 hod; BR: 07:00, 16:00, 18:30 VK: 17:00 hod;

Detská sv. omša v tento týždeň nebude.

 •  V nemocnici v tomto týždni budú sv. omše v utorok, stredu a nedeľu o 16:00.
 •  V nasledujúcich dňoch je možnosť získať úplne odpustky dvoma spôsobmi:

1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých (02.11.) nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa: Otčenáš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Potrebné je splniť aj tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Okrem toho, je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému (v praxi to môžeme vykonať tak, že si vzbudíme ľútosť nad svojimi hriechmi). Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (01.11.) až do polnoci určeného dňa.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne v čase od 1. – 8. novembra. Potrebné sú aj tri podmienky ako v prvom prípade.

 • V tomto týždni adorácia nebude; ale od 02.11. do 08.11. je možnosť zúčastniť sa pobožností na starom cintoríne vždy po večernej sv. omši ktorá je vo farskom kostole.
 • V sobotu 04.11. budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 •  Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu, 05.11. pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 •  V sobotu máme fatimskú sobotu. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci.
 • Vyšlo nové číslo farského listu. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1154 a 1156. 
 •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice Gagarinova, Tulská a Družby.
 •  Upratovanie kostola vo VK: rod. Melicherčíková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

30.10

 

 

 

 

Fk

06:00

+ Ferdinand K.

D

 

 

Za zdravie a BP pre rod. Ižovú a Harezníkovú

B

 

18:00

+  rodičia Karol a Johana

O

Br

18:30

+ Ján a Mária

H

Ut

31.10.

 

 

Fk

 

Br

NsP

06:00

+ Karol Gorčák

D

18:00

18:30

16:00

Za zdravie a BP pre Juraja

+ Alojz a Amália Belkovci

+ Monika Jurigová

B

O

H

St

1.11.

 

 

 

Všetkých svätých

Fk

 

 

 

Br

 

 

NsP       

VK

06:30

Za zdravie a BP pre Viktóriu

O

09:00

11:00

+ Peter Began

Za veriacich

B

D

14:45

Za z a BP pre vnúčatá pri štúdiu

H

07:45

+ František

D

10:00

Poďakovanie za 70 r. života

B

18:30

16:00

+ z rod. Škarovej

+ Emil a Emília Bysterská

H

H

09:15

+ Anežka a Svätopluk Terich

O

Št

2.11.

 

 

Spomienka na všetkých verných zosnulých

Fk

 

 

 

Br

 

 

VK

06:00

08:00

+ Karol a Anna, Stanislav a Pavol

Za + terciárov sv. Františka

D

H

14:45

18:00

07:00

16:00

18:30

17:00

Za duše v očistci

Za duše v očistci

Za všetkých zosnulých

+ Peter Čaučík

+ Katarína a Ladislav Vrchovina

Za všetkých zosnulých

H

B

D

B

O

O

Pia

3.11.

 

 

Fk

06:00

Za Silviu a jej dieťatko

D

18:00

+ Ján a Matilda Hubčík

B

Br

18:30

Za obrátenie rodín detí

O

VK

17:00

+ Terézia a Anton

H

So

4.11.

 

Sv.Karola

Boromejského,

biskupa

Fk

 

 

Br

06:30

Poď. za 50 r. manž. života Mária a Gustáv Balajka

+ Jozef Medvecký

D

 

O

18:00

07:00

+ Juraj Feťko

+ Margita Pňačková

H

B

Ne

5.11.

 

 

 

Tridsiata prvá

nedeľa v cezročnom období

 

 

Fk

06:30

Za + rodičov

H

09:00

+ Vdp. Ján Hlavčák

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie a BP pre Stanislava

B

Br

07:45

+ Jaroslav, Miroslav a Irena Brášeň

D

10:00

+ Imrich

O

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

Na úmysel

B

VK

09:15

+ Albín Paluga

H