Úvod » Oznamy » Siedma veľkonočná nedeľa

Siedma veľkonočná nedeľa

(23. týždeň, 03.06.2019 – 09.06. 2019)

  • Dnes, pri východe z kostola, je zbierka na masmédia. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:              FARSKÝ KOSTOL:        v stredu a v piatok od 17:00 hod.

                           BREZOVEC:                   v utorok od 17:00 a vo štvrtok od 16:00 hod.

                           Vyšný Kubín:                 v piatok od 16:00 hod.

  • Na budúci týždeň slávime Nedeľu zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastní na verejnom speve, alebo recitovaní Veni Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. V túto nedeľu bude vysielaná sv. omša o 10:00 z kostola na Brezovci do RTVS. Chceme poprosiť rodičov s malými deťmi aby si na túto sv. omšu našli miesto s deťmi vo Fatimskej kaplnke.
  • Vo štvrtok, 6.6.2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia sestry Vincentky a pracovníci charity.
  • Riaditeľ Cirkevného gymnázia A. Radlinského v Dolnom Kubíne vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. roč. osemročného gymnázia pre školský rok 2019/2020. Prijímacie skúšky sa budú konať18.6.2019 (utorok) v Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25, D. Kubín. Prihlášky treba odovzdať najneskôr do 10.6.2019 na adresu Cirkevného Gymnázia v D. Kubíne.
  • Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa pozýva záujemcov o štúdium cirkevnej hudby a hry na organe na zápis, ktorý prebieha do konca júna v budove školy na Matúškovej ulici.
  • Sestry saleziánky spolu s animátormi organizujú od 9.-13.7. putovný tábor. Nahlásiť sa treba do 15.juna, prihlášky nájdete na webe alebo vzadu na stolíku v kostoloch. Viac info je na plagáte.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1180, 1183 a Hurbanova.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Gagarinova, Tulská a Družby.
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. Mešková

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

3.6.

 

 

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov,

mučeníkov

Fk

06:00

Na úmysel

D

18:00

Za zdravie a BP pre rodinu Antona Holubjaka

F

Br

18:30

+ Helena Bjelová (6 výr.)

H

CSŠ

07:45

+ Peter Bruncko

O

 

Ut

4.6.

 

 

Fk

06:00

Na úmysel

D

18:00

Za zdravie pre Jozefínu a súrodencov

O

Br

18:30

+ Ján Tvrdý

F

NsP

16:00

+ Emília Ján a rodičia

H

 

St

5.6.

 

Sv. Bonifáca

mučeníka

Fk

06:00

+ Imrich Pjontek

D

 

18:00

Za Z a BP pre Ladislava Rafaja (75 r.)

H

Br

 

CSŠ

18:30

 

07:45

Za zdravie a BP pre manželov (15. výr. svadby)

+ Žofia a Milan Kubíkovci

F

O

 

Št

6.6.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rod. Františka a Emílie

D

18:00

Za dary DS a BP pre deti a vnúčatá

F

Br

17:00

+ Jozef Ž.

O

NsP

16:00

+ Ľubomír a Albína Otrubová

H

 

Pia

7.6.

 

Fk

06:00

+ Etela a Ján Jankových

D

18:00

Za kňazov našej farnosti

O

Br

18:30

+ Stanislav a Adela Aberle

F

VK

17:00

Za zdravie a BP pre Agnesu

H

 

So

8.6.

 

Fk

06:30

Na úmysel ordinára

D

18:00

+ Ľubomír Kračkaj

H

Br

07:00

15:00

+ z rod. Chovancovej

Sobášna sv. omša

O

F

 

 

 

 

Ne

9.6.

 

 

 

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

 

Fk

06:30

+ Ivan a František Barťák

H

09:00

Za zdravie a BP pre rod. Flajsovú

O

11:00

+ Aristid a Amália Dobák

O

14:45

+ Štefan a Mária Hudáková

F

Br

07:45

Na úmysel

D

10:00

Za veriacich

D

18:30

+ Zuzana Brziaková

F

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Máriu a Zdenka

F

VK

09:15

+ Michal Šuda a synovia a + Viera Pašková a synovia

H