Úvod » Oznamy » Piata veľkonočná nedeľa

Piata veľkonočná nedeľa

(21. týždeň, 20.05.2019 – 26.05. 2019)

  • Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude na budúcu nedeľu 26.05.2019 o 10:00 hod. v kostole na Brezovci. Spoveď pre rodičov, krstných rodičov a príbuzných pred prvým sv. prijímaním využite v týždni,  pred sv. omšami. V sobotu v kostole na Brezovci o 08:00 hod. budeme spovedať prvoprijímajúce deti.
  • Vo štvrtok po detskej sv. omši bude posledné stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
  • Vo štvrtok, 23.05.2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripraví mládež.
  • Riaditeľ Cirkevného gymnázia A. Radlinského v Dolnom Kubíne vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. roč. osemročného gymnázia pre školský rok 2019/2020. Prijímacie skúšky sa budú konať18.6.2019 (utorok) v Cirkevnej spojenej škole, Okružná 2062/25, D. Kubín. Prihlášky treba odovzdať najneskôr do 10.6.2019 na adresu Cirkevného Gymnázia v D. Kubíne.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1176 a 1177.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po spovedi prvoprijímajúcich detí a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí. V sobotu prosíme rodičov z Cirkevnej spojenej školy a ZŠ Martina Kukučína, a v pondelok rodičov zo ZŠ Petra Škrabáka, ZŠ Janka Matúšku a ZŠ Jánoš. Prosíme, aby prišli aj chlapi.
  • O upratovanie kostola vo VK pred odpustovou slávnosťou prosíme rod. Vlžákovú.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

20.5.

 

 

Fk

06:00

Za kňazské povolania

D

18:00

Za zdravie a BP pre rod. Harezníkovú

F

Br

18:30

+ Margita a Ernest Strážovský

H

CSŠ

07:45

Za dary DS pre našich maturantov

O

 

Ut

21.5

 

Fk

06:00

Za Z a BP pre Betku

D

18:00

+ Juraj Paluga

H

Br

18:30

Za sestry s rodinami

O

NsP

16:00

+ Peter a Dávid

F

 

St

22.5.

 

Fk

06:00

+ Pavol Brodňanský

D

 

18:00

+ Milan Strapec

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

Za maturantov

Ku cti sv. Jozefovi

F

O

 

Št

23.5.

 

Fk

06:00

+ rodina BR + BA

D

18:00

+ Eva

H

Br

17:00

+ rodičia Anton a Cecília

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre kňaza Miloša

F

 

Pia

24.5.

 

Fk

06:00

+ Monika, Emil a Milan

D

18:00

Poď. za 40r. spoločného života Marty a Jozefa

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre rod. Stolárikovú

F

VK

17:00

+ Karol Harkabúzik

H

 

So

25.5.

 

Fk

06:30

+ Mária a Matej Moľa

D

15:00

16:00

sobášny obrad

sobášna svätá omša

O

O

18:00

+ rodičia Jana a Štefan Ledvoruch

F

Br

07:00

+ Terézia a Ondrej Červeň

H

 

 

 

Ne

26.5.

 

 

 

Šiesta veľkonočná

nedeľa

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

+ Ján Šmilňák

H

11:00

Za Veriacich

D

14:45

+ Jozef Palider

F

Br

07:45

Na úmysel ordinára

D

10:00

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

O

18:30

+ rodičia Anton a Anna

O

NsP

16:00

Za rodinu Guráňovú

O

VK

09:15

+ Žofia a Viliam

F