Úvod » Oznamy » Dvadsiata tretia nedeľa v období cez rok

Dvadsiata tretia nedeľa v období cez rok

(37. týždeň, 10.09. – 16.09. 2018)

 • V piatok budeme spovedať na Brezovci z príležitosti odpustovej slávnosti od 14:00 do 17:00 hod. Využite prítomnosť viacerých kňazov.
 • Vo štvrtok 13.9.2018 je výročie posviacky Kostola povýšenia sv. Kríža na Brezovci. Sv. omša bude o 17:00 hodine.
 • V piatok je sviatok Povýšenia sv. Kríža v kostole na Brezovci. Slávnostná odpustová sv. omša bude v nedeľu o 10:00 hod. v kostole na Brezovci, slávnostným kazateľom bude vsdp. Peter Majcher, kancelár biskupského úradu. V tento deň v kostole na Brezovci bude pri všetkých svätých omšiach odpustová ofera.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia o prípravu prosíme mládež.
 • V sobotu 15.09.2018 máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenka. Sväté omše budú takto: FK: 06:30, 09:00, 11:00,18:00. Br.: 07:45, 10:00. VK: 09:15. Odpustová slávnosť v nemocničnej kaplnke bude o 16:00 hod.
 • V dňoch 21.9 – 23.9.2018 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo, ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. Viac informácii nájdete na plagáte.
 • Komisia pre mládež pozýva mladých na Výstup mládeže spišskej diecézy na Kriváň v sobotu 15.9.2018. Všetky informácie nájdete na stránke www.komisia.sk.
 • Upratovanie farského kostola bude v piatok po večernej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíce Športovcov 1176 a 1177.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v piatok ráno o 8:00 hod. a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme dôchodcov z Baniska, Medzihradného a Brezovca.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Spišáková.
 • Z rozhodnutia o. biskupa Štefana sa v našej diecéze bude konať „ Diecézna škola viery“. (List o. biskupa je zverejnený nižšie)

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

10.9.

 

 

 

 

Fk

06:00

+ Michal a Ľudmila Pavlovič

D

18:00

Poďakovanie za 50. rokov života pre Augustína

F

Br

18:30

+ Pavol Kutlík

H

CSŠ

07:45

+ Štefan a Milan

O

 

Ut

11.9.

 

Fk

06:00

18:00

+ Ema a Anna Pavlovič

+ Zdenka Rogoňová

D

H

Br

NsP

18:30

16:00

+ Peter Fandak (5. výr)

Za BP a ochranu pre manželov Luciu a Ivana

O

F

St

12.9.

 

 

Fk

06:00

+ Karol Harkabúzik

D

18:00

Na úmysel

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Ľudovíta a Máriu

F

CSŠ

07:45

+ z rod. Kucbelovej a Mužlaiovej

O

Št

13.9.

 

Sv. Jána Zlatoústeho,

 biskupa a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

18:00

 

Na úmysel

D

H

Br

NsP

17:00

16:00

+ Mária Vrabcová r. Kopilcová

Za dary DS, ochranu a pomoc pre dcéru Luciu

O

F

Pia

14.9.

 

Povýšenie Sv. Kríža

sviatok

 

Fk

06:00

18:00

Na úmysel rodiny

Poďakovanie za dar dieťaťa M.

D

O

Br

18:30

Za uzdravenie a BP pre Renátku

F

VK

17:00

+ Ján Simurda

H

So

15.9.

 

 

Sedembolestná Panna Mária

Patrónka Slovenska

slávnosť

Fk

06:30

+ Jolana a Dalibor Batuna

F

09:00

11:00

Za zdravie a BP pre rodinu Kuhejdovú

Na úmysel

O

H

18:00

Na úmysel

P

Br

 

VK

NsP

07:45

10:00

09:15

16:00

Za veriacich

Za BP pre rodinu Milana Sameka a jeho rod.

Za BP pre manžela

Za Jozefa Cengela

D

O

H

F

Ne

16.9.

Dvadsiata štvrtá

nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Cyprián Lakoštík

F

09:00

Za Z a BP pre Máriu Hrnčiarikovú (70 r. života)

H

11:00

Na poďak. za 60 r. života pre Antóniu

H

14:45

Za zdravie a BP pre Agátu Horáčkovú

O

Br

07:45

+ Ivan Krnáč

D

10:00

Za veriacich

M

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za BP pre rod. Machajovú

O

VK

09:15

Na úmysel

F

 

List spišského diecézneho biskupa veriacim diecézy

Milí veriaci Spišskej diecézy, bratia a sestry!
      Prijmite všetci môj srdečný pozdrav v Pánovi. Od začiatku mojej služby diecézneho
biskupa pred siedmimi rokmi som si viackrát položil otázku, ako prehĺbiť náboženský život veriacich našej diecézy. Za toto obdobie sme zorganizovali viaceré podujatia – niektoré boli celocirkevného rázu, iné diecézneho – a podnikli niektoré kroky s uvedeným cieľom. Mám na mysli najmä uplatňovanie ustanovení Druhej diecéznej synody, Rok milosrdenstva, Jubilejný rok sv. Martina, nový spôsob vizitácií našich farností, podpora pútnických miest, zakladanie farských charít, pastoračných rád vo farnostiach a mnohé iné. V úvodnom, prvom bode synodálnych ustanovení sa píše, že Spišská diecéza chce
„reagovať na výzvy dnešnej doby, aby splnila poslanie, ktoré sa od nej očakáva“ (2DS1, 1). V tej istej téme sa veriacim odporúča: „Nech veriaci využívajú ponuky prednášok
venovaných ekleziologickým témam /=témam o Cirkvi/, aby sa tak prehĺbilo chápanie
communia /=spoločenstva/“ (2DS1, 47, §11).

  V snahe prehĺbiť duchovný život Vás, mojich veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti som sa rozhodol, že počas nasledujúcich štyroch rokov
zorganizujeme Diecéznu školu viery. Pôjde o praktické prednášky a diskusie z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery a o Svätom písme. Prednášky budú určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania. Prednášky budú zamerané na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom živote objavujú. Pomerne veľký priestor bude vyhradený na diskusie.

Od septembra 2018 začneme s prednáškami o sviatostiach, celkove to bude sedem
stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta).
Každé stretnutie sa začne svätou omšou, ktorú bude celebrovať prednášateľ a po sv. omši bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Pripravená bude aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujete aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanete na konci každého roka certifikát.
   

      Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývam na tieto formačné stretnutia. Budú sa konať na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená, Námestovo. Vaši kňazi vám oznámia, o ktorej hodine sa začne sv. omša a v jej rámci sa dozviete aj miesto prednášky. Pre prvý rok diecéznej školy viery som vybral nasledovné termíny: 20.IX. 2018; 18.X. 2018; 15.XI. 2018; 17.I. 2019; 21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019.

      Verím, že diecézna škola viery, ktorú s Božou pomocou chceme začať, nám všetkým
prinesie očakávané duchovné ovocie. Chcem vás všetkých uistiť o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.

+ Mons. Štefan Sečka
spišský diecézny biskup