Úvod » Oznamy » Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

(37. týždeň, 11.09. – 17.09. 2017)

Farské oznamy

 •  V stredu 13.09.2017 slávime 20. výročie posvätenia kostola na Brezovci. V uvedený deň je možné získať úplné odpustky. Okrem zvyčajných podmienok pre získanie odpustkov sa vyžaduje: nábožná návšteva kostola, modlitba OtčenášVerím v Boha. Sv. omša bude v tento deň na Brezovci o 17:00 hod. a bude obetovaná za všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že naše mesto má tento kostol.
 •  V stredu budeme spovedať na Brezovci z príležitosti posviacky chrámu a tiež odpustovej slávnosti od 14:30 do 17:00 hod. Využite prítomnosť viacerých kňazov.
 • Vo štvrtok je odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža v kostole na Brezovci. Sv. omša bude o 17:00 hod. Slávnostná odpustová sv. omša bude v nedeľu o 10:00 hod. v kostole na Brezovci, slávnostným kazateľom bude vdp. Stanislav Misál, farár z Chlebníc.
 •  Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia o prípravu prosíme sr. Vincentky a spolupracovníkov charity.
 •  V piatok 15.09.2017 máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenka. Sväté omše budú takto: FK: 06:30, 09:00, 11:00. Br.: 07:45, 10:00. VK: 09:15. Odpustová slávnosť v nemocničnej kaplnke bude o 16:00 hod.
 •  Na budúcu nedeľu je pri východe kostola zbierka na podporu a pomoc Diecézneho katechetického úradu. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 •  Sviatosť krstu budeme vysluhovať budúcu nedeľu po sv. omši o 08:45 hod. na Brezovci.
 •  Srdečne Vás pozývame na hudobno-dramatický projekt tieňohry s názvom Mojžiš, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17. 09. 2017 o 17:30 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Biblický príbeh o Mojžišovi na motívy piesní českej kapely Učedníci zaznie v originálnom slovenskom znení v podaní spevákov a hudobníkov našej farnosti. V hereckých úlohách sa predstavia nadšenci nielen z našej farnosti, ale aj zo širšej Oravy. Vstupné je dobrovoľné!
 •  Animátori a sestry saleziánky pozývajú deti, ktoré majú záujem chodiť na stretká a krúžky, aby sa do 15.09. písomne prihlásili. Prihlášky možno nájsť vzadu v kostole, prípadne na webovej stránke. Zvyšné informácie možno nájsť na nástenke.  
 •  V ponuke sú na CD pôstne kázne biskupa Andreja. Cena CD je 1 euro. Nájdete ich vzadu na stolíku.
 •  Katolícka univerzita v Ružomberku v rámci univerzity tretieho veku organizuje pre záujemcov nad 45 rokov štúdium „finančná gramotnosť“, seminár pozostáva z dvoch blokov prednášok. Prvý blok sa uskutoční 20. októbra na tému finančné služby v bankovníctve. Druhý blok bude 27. októbra na tému základné podmienky poisťovníctva. Miestom konania bude rektorát KU v čase od 14:00 – 16:00 hod. Účasť na seminári je bezplatná. Prihlásiť sa je možné do 15. 09. 2017.
 •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc M. Uhru a gen. Svobodu.
 •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2045 a 2046.
 •  Upratovanie kostola vo VK: rod. Kubasovú.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a JB - výpomocný duchovný Ján Bystriansky). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

11.9.

 

 

 

 

Fk

06:00

+ Pavol Kučka

D

18:00

+ Mária a Jozef Zeman, zať Milan

B

Br

18:30

+ Mária a Ján Kubala

H

CSŠ

07:45

Zdravie, BP a radosť pre Martina

O

 

Ut

12.9.

 

Fk

06:00

 

18:00

Poďakovanie za 65. a 70. r. života, za zdravie a BP pre Máriu a Albína

Na úmysel

D

 

H

Br

NsP

18:30

16:00

+ Pavol Kutlik

+ z rod. Wišnievskej a Čolkovej

B

O

St

13.9.

 

Sv. Jána Zlatoústeho,

 biskupa a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

+ Anna a Henrich

B

18:00

+ z rod. Kavoňovej

H

Br

17:00

Za živých i mŕtvych dobrodincov kostola na BR

D

CSŠ

07:45

+ Anna a Jaroslav Bútora

O

Št

14.9.

 

Povýšenie Sv. Kríža

sviatok

 

Fk

06:00

 

18:00

+ Apolónia a Peter Drapáč

Na úmysel

Zdravie a BP pre Jaroslava Záhoru

D

B

O

Br

17:00

Na úmysel

H

Pia

15.9.

 

 Sedembolestná Panna Mária

Patrónka Slovenska

slávnosť

Fk

06:30

09:00

11:00

+ Štefan, Terézia a Anna

+ Dalibor a Jolana Batunová

+ Ernestína

D

B

H

Br

07:45

10:00

Na úmysel

+ Anna Kršková

JB

O

VK

NsP

09:15

16:00

+ Peter, Cyril a Mária

+ z rod. Ilčíkovej a Strapcovej

PO

O

So

16.9.

 

 

Sv. Kornélia, pápežaCypriána, biskupa

Fk

06:30

+ Karol Hančík

D

14:00

16:00

Sobášny obrad

Sobášny obrad

O

O

18:00

+ František a Anna Garaj a + Mirloslav

O

Br

07:00

15:30

+ Simonka Ižová

Sobášna sv. omša

B

JB

Ne

17.9.

 

 

Dvadsiata štvrtá

nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Anna a Adam Škuta

B

09:00

+ Cyprián a Mária Kereškény

O

11:00

Za zdravie a BP pre rod. Murínovú

O

14:45

+ Terézia Kršáková

H

Br

07:45

+ Ernest a Mária Kadučák

D

10:00

Za veriacich

D

18:30

Na úmysel

JB

NsP

16:00

Na úmysel

H

VK

09:15

Za BP pre Ľuboša

PO