Úvod » Oznamy » Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

(39. týždeň, 23.09.2019 – 29.09. 2019)

  • Pozývame všetkých farníkov na prvý ročník Farskej ľudovej veselice, ktorá sa uskutoční 9. novembra o 18:30 v kultúrnom dome v Bzinách. Vstupenky budú v predaji v sakristiach kostolov. Cena vstupenky pre dospelých 12€ a študentov 8€. Všetkých srdečne pozývame.
  • Na budúci týždeň, bude zbierka na Diecézny katechetický úrad.
  • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu prosíme členov Modlitby matiek.
  • Pozývame všetky mamičky, oteckov a priateľov Modlitieb matiek na MODLITBOVÉ TROJDNIE, ktoré sa uskutoční posledný septembrový víkend vo farskom kostole Sv. Kataríny: v piatok 27.9. po večernej svätej omši o 18.00, a v kostole Povýšenia Svätého Kríža na Brezovci v sobotu 28.9. po rannej svätej omši o 7.00 a v nedeľu 29.9. po korunke Božieho milosrdenstva o 15:00.
  • V nedeľu 22. septembra 2019 (dnes) budú miništranti po všetkých svätých omšiach rozdávať volebné lístky so zoznamom kandidátov na členov hospodárskej rady označené pečiatkou farnosti, ktoré si odnesiete domov.  Každý volič, nad 18 rokov, má právo zakrúžkovaním zvoliť vo farnosti Dolný Kubín maximálne 4 členov a vo filiálke Vyšný Kubín maximálne 2 členov hospodárskej    rady.  Zoznam kandidátov hospodárskej rady je zoradený  podľa abecedy. Vyplnené volebné lístky môžete vhadzovať do krabice na tento účel určenej, umiestnenej v zadnej časti kostola a to do 29. septembra 2019. Platný volebný lístok bude iba taký, kde budú zakrúžkovaní maximálne 4 kandidáti pre farnosť Dolný Kubín a maximálne 2 kandidáti pre filiálku Vyšný Kubín.
  • Prosíme členov SSV, aby si prišli do sakristie prevziať podielové knihy a zaplatiť členský poplatok.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Alej Slobody 1889 až 1893.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme modlitby matiek.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rod. Suroviaková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

23.9

 

 

 

Sv. Pia z Pietrelciny

Fk

06:00

Ľudmila a Michal Pavlovič

D

18:00

Za zdravie a BP pre Denisku a Silviu

F

Br

18:30

+ Štefánia a Ferdinand Klačka

H

CSŠ

07:45

Poďakovanie za 40 rokov života Anny Hofericovej

A

 

Ut

24.9

 

 

Fk

06:00

+Agnesa a František Kurnota

D

18:00

Za členov ruže sv. Pátra Pia

A

Br

18:30

+ Anton, Matej a Mária Bakalová

F

NsP

16:00

+ z rod. Konswaldovej

H

 

St

25.9

 

 

Fk

 

06:00

Za z A BP pre syna Petra

D

18:00

+ Ján Laskovský

H

Br

18:30

+ Ľudovít a Anna Dludík

F

CSŠ

07:45

+ Mária Ďaďová

A

 

Št

26.9

 

 

Fk

06:00

Za našich pánov kaplánov

D

18:00

+ Antónia a Tomáš Grolmus

F

Br

17:00

+ Jozef a Mária Ďaďo

A

NsP

16:00

+ Ján a Helena Verníček

H

 

Pia

27.9.

 

Sv. Vincent De Paul

kňaz

Fk

06:00

+ Pavol Čaučík, rodičia a sestra

D

18:00

+ Jozef Medvecký

F

Br

18:30

Poďakovanie za 80 rokov života

A

VK

17:00

+ Metod

H

 

So

28.9.

 

 

Fk

06:30

15:00

+ rod. Halajová

Sobášna svätá omša

D

A

16:00

Sobášna svätá omša

A

18:00

+ Štefan Salva

H

Br

07:00

+ Irena a Alojz Šurín

F

 

 

 

 

Ne

29.9.

 

 

 

 

Dvadsiata šiesta

nedeľa v cez. období

 

Fk

06:30

Za Z a BP pre Antóniu

H

09:00

Za zdravie a BP pre Paulínu Tomáškovú 85. r. života

D

11:00

Za veriacich

D

14:45

 Za BP v chorobe pre Martina

A

Br

07:45

+ Ľuboš Pšenák

A

10:00

+ Viktor a Štefan Francúz

F

18:30

Na úmysel

F

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre kňaza Miloša

F

VK

09:15

+ Mária Laušová

H