Úvod » Oznamy » Dvadsiata druhá nedeľa v období cez rok

Dvadsiata druhá nedeľa v období cez rok

(36. týždeň, 03.09. – 09.09. 2018)

FARSKÉ OZNAMY

 • V prvopiatkovom týždni budeme spovedať ráno pred a počas sv. omše, okrem toho:      FARSKÝ KOSTOL –        pondelok, streda a piatok od 16:00 hod.    BREZOVEC –        v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.               Vyšný Kubín –          v piatok od 16:00 hod.
 •  Vedenie Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne oznamuje žiakom a rodičom, že začiatok školského roka 2018/2019 sa začne spoločnou sv. omšou v Kostole svätej Kataríny v Dolnom Kubíne v pondelok 3. 9. 2018 o 9.00. Keďže je prvopiatkový týždeň, spovedať žiakov a učitelov budeme už od 8:00. Po skončení sv. omše sa žiaci spoločne s triednymi učiteľmi presunú do školy.
 • V pondelok budú večerné sv. omše venované začiatku školského roka. Pozývame všetkých študentov a pedagógov, aby nový školský rok začali s prosbou o požehnanie.
 • Od stredy tohto týždňa, budú večerné sväté omše vo farskom kostole za účastí rodín.
 • V tomto týždni začínajú sv. omše za účasti detí. Prosíme najmä všetky deti, ktoré sa budú v tomto roku pripravovať na 1. sv. prijímanie, aby prišli na detskú sv. omšu vo štvrtok o 17:00 hod. v kostole na Brezovci. Prihlášky na 1. sv. prijímanie budú rozdávať katechéti v školách.
 • Všetky deti, ktoré by sa chceli zapojiť do spievania na štvrtkových sv. omšiach za účasti detí, sú pozvané v tento štvrtok o 15:45 hod., na nácvik do Charity pod kostolom na Brezovci.
 • Tento rok začíname s prípravou na prijatie sviatosti birmovania. Na túto sviatosť sa budú pripravovať žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a tercia a kvarta.  Začneme tento týždeň v piatok o 18:30 mládežníckou sv. omšou v kostole na Brezovci. Tieto mládežnícke sv. omše budú súčasťou prípravy na birmovku. Účasť na nich je povinná.
 •  Animátori a sestry saleziánky pozývajú deti, ktoré majú záujem chodiť na stretká a krúžky, aby sa do 15.9. písomne prihlásili. Prihlášky možno nájsť vzadu v kostole, prípadne na webovej stránke. Zvyšné informácie možno nájsť na nástenke.  
 • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia žalmisti.
 • Prosíme členov Spolku sv. Vojtecha aby si prišli pre kalendár a podielové knihy do sakristie.
 • Vyšlo nové číslo Farského listu, ktoré opäť ponúka hodnotné články, rozhovor, recept či detský kútik. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • V sobotu 08.09.2018, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 09.09.2018 pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1174 a 1175.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Odbojárov 1955 a 1957.
 • Upratovanie kostol vo VK: rod. Kyselová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

3.9.

 

Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

Fk

06:00

+ rod. Halajová

D

09:00

18:00

Za žiakov, učiteľov a zamestnancov CSŠ

+ sestra Aurélia

O

F

Br

18:30

+ Anastázia, Mária a Ľudmila

H

Ut

4.9.

 

 

Fk

06:00

+ Július Bodnár

D

18:00

Za zdravie pre Pavla Hoľmíka

O

Br

18:30

+ rodina Eugena Bakaľu

F

NsP

16:00

Za BP v chorobe

H

St

5.9.

 

Fk

06:00

+ Štefan a Angela Kapičák

D

18:00

+ Mária Furdová

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ rodina Jozefa Kolaja

+ František

F

O

Št

6.9.

 

Fk

06:00

+ Stanislav P.

D

18:00

+ Ľuboš Pšenák

F

Br

17:00

+ Terézia Szabová

O

NsP

16:00

Na úmysel

H

Pia

7.9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza

 

Fk

06:00

Za živých a zomrelých z rod. Drigľovej, Kuhajdovej a Hrkeľovej

Na úmysel

D

 

H

18:00

+ Melánia

O

Br

18:30

+ Anna Kozáková

F

VK

17:00

+ starí rodičia

P

So

8.9.

 

Narodenie

Panny Márie

Fk

06:30

Za BP pre Simonu a Lukáša

D

15:00

16:00

Sobášna sv. omša

Sobášny obrad

O

O

18:00

+ Agnesa, Michal, Jozef, Jarko Záhora

H

Br

07:00

Za pútnikov do Krivej

F

Ne

9.9.

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Anna, Anton, Vladimír Pukančík

H

09:00

+ Milan Gaško

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Terézia Mäsiarová

F

Br

07:45

Na úmysel

D

10:00

Za BP pre rod. Urbaníkovú

O

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za dobrodincov

F

VK

09:15

+ Anton a Tereza

H