Úvod » Farský úrad » Sviatosti a sväteniny » Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA SNÚBENCOV

Prosíme snúbencov, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, o splnenie týchto požiadaviek:

.  V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť sviatostné manželstvo, nezabudnite si ako prvé prísť zarezervovať termín sobáša na farskom úrade. (minimálne 6 mesiacov pred požadovaným termínom). Na farskom úrade sa dozviete všetky potrebné informácie o ďalšom postupe.

.  K sobášu je potrebný originál krstného listu, ktorý nemôže byť starší ako 3 mesiace.

.  Ak už boli snúbenci civilne sobášení, prinesú namiesto štátnej zápisnice potvrdenie o uzavretí civilného manželstva.

.  V prípade, že jeden zo snúbencov je vdovec/vdova, prinesie so sebou doklad o smrti manžela/manželky.

.  Ak  ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce manželstvo uznal cirkevný súd za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok cirkevného súdu.

.  V prípade, že ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce rozvedené civilné manželstvo možno podľa cirkevného práva považovať za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok štátneho súdu.

.  Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, všetky administratívne náležitosti snúbenci vybavia vo farnosti trvalého bydliska jedného zo snúbencov.

Po príchode na farský úrad sa spíše cirkevná sobášna zápisnica a dohodne sa termín sobáša. Snúbenci sú povinní absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá v našej farnosti prebieha podľa nižšie uvedeného programu. Účasť na náukách si dajú potvrdiť prednášateľom. Prosíme snúbencov, aby pred uzavretím manželstva pristúpili k sviatosti zmierenia. Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnom a v adventnom období.

Predmanželské náuky obsahujú tieto témy:

 • Základné modlitby a sviatosti 
 • Vierouka
 • Chvíľka s lekárom a psychológom
 • Manželstvo a spiritualita v manželstve
 • Desatoro
 • Sobášne obrady

TERMÍNY PREDMANŽELSKÝCH PRÍPRAV

Náuky sa konajú na Farskom úrade o 8.00 hod. takto:

 
 • 12. 01. 2019        Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 

  09. 02. 2019        Manželstvo II (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.

  02. 03. 2019        Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 

  06. 04. 2019        Manželstvo II (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.

  04. 05. 2019        Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 

  01. 06. 2019        Manželstvo II (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.

  06. 07. 2019        Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 

  03. 08. 2019        Manželstvo II (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.

  07. 09. 2019        Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 

  05. 10. 2019        Manželstvo II (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.

  09. 11. 2019        Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 

  07. 12. 2019        Manželstvo II (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.

   

  Termíny stretnutia so psychológom (PhDr. Machajová, PhD.)  po predmanželskej náuke, konanej na Farskom úrade – sobota 08:45 hod. v týchto termínoch:              12. 01.2019,  2. 03.2019,  4. 05.2019, 6. 07.2019, 7. 09.2019, 9. 11.2019

  Termíny stretnutia s lekárom (MUDr. Hubčík) po predmanželskej náuke, konanej na Farskom úrade – sobota 08:45 hod. v týchto termínoch: 9. 02.2019, 6. 04.2019,        1. 06.2019, 3. 08.2019, 5. 10.2019, 7. 12.2019

  Náuku sobášne obrady absolvujú snúbenci v priebehu posledného týždňa pred uzavretím manželstva po dohode s niektorým kňazom.

 • Náuku sobášne obrady absolvujú snúbenci v priebehu posledného týždňa pred uzavretím manželstva po dohode s niektorým kňazom.

   

  Náuku sobášne obrady absolvujú snúbenci v priebehu posledného týždňa pred uzavretím manželstva po dohode s niektorým kňazom.

MANŽELSKÉ PREKÁŽKY

 • Rozlučujúce prekážky robia sviatosť manželstva neplatnou. Sú buď Božieho práva, alebo cirkevného práva. Od rozlučujúcich prekážok Božieho práva nemôže dišpenzovať (oslobodiť) ani Cirkev. Od prekážok cirkevného práva môže dišpenzovať Cirkev a len potom je možné prijať sviatosť manželstva.
 • Rozlučujúce prekážky Božieho práva
 • Iný, pred Bohom právoplatne jestvujúci manželský zväzok.
 • Neschopnosť k úkonu manželského spojenia existujúca v čase prijatia sviatosti manželstva.
 • Pokrvenstvo priamej línie (otec – dcéra – vnučka …) a druhý stupeň bočnej línie (brat – sestra)
 • Rozlučujúce prekážky cirkevného práva
 • Nedostačujúci vek. Podľa cirkevného práva muž 16 rokov a žena 14 rokov. U nás musíme rešpektovať vek dospelosti 18 rokov.
 • Sobáš katolíka s nepokrsteným.
 • Diakonská a kňazská vysviacka a sviatostný sľub čistoty.
 • Pokrvenstvo bočnej línie do štvrtého stupňa včítane (bratancove deti – prabratanci).
 • Švagrovstvo v priamej línii.
 • Zločin zavraždenia jedného z manželov, aby sa pozostalý manžel mohol oženiť so svojou spoluvinníčkou alebo manželka so svojim spoluvinníkom.
 • Únos.
 • Verejná mravopočestnosť zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a dcérou ženy, s ktorou žije a opačne.
 • Osvojenie (adopcia) zneplatňuje manželstvo v priamej línii (muž si nemôže vziať za manželku dievča, ktoré adoptoval za dcéru) a v druhom stupni bočnej línie (osvojený chlapec si nemôže vziať nevlastnú sestru).
 • Prinútenie alebo strach (ak je niekto fyzicky alebo psychicky donútený k manželstvu s osobou, ktorú nijako nechce).
 • Miešané manželstvo – katolík s nekatolíkom, ale pokrsteným. Pre katolíka je platné sviatostné manželstvo len vtedy, ak ho uzavrie podľa predpísanej cirkevnej formy, pred príslušným zástupcom Cirkvi a pred dvoma svedkami.