Úvod » Farský úrad » Sviatosti a sväteniny » Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA SNÚBENCOV

Prosíme snúbencov, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, o splnenie týchto požiadaviek:

 • Ešte pred prihlásením na farskom úrade sa prihlásia na štátnej matrike, kde predložia požadované doklady a na farský úrad prídu s vypísanou štátnou zápisnicou.
 • V prípade, že snúbenci neprijali sviatosť krstu v našej farnosti, vyžiadajú si vo farnosti svojho krstu KRSTNÝ LIST.
 • Ak už boli snúbenci civilne sobášení, prinesú namiesto štátnej zápisnice potvrdenie o uzavretí civilného manželstva.
 • V prípade, že jeden zo snúbencov je vdovec/vdova, prinesie so sebou doklad o smrti manžela/manželky.
 • Ak ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce manželstvo uznal cirkevný súd za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok cirkevného súdu.
 • V prípade, že ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce rozvedené civilné manželstvo možno podľa cirkevného práva považovať za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok štátneho súdu.
 • Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, všetky administratívne náležitosti snúbenci vybavia vo farnosti trvalého bydliska jedného zo snúbencov.

Po príchode na farský úrad sa spíše cirkevná sobášna zápisnica a dohodne sa termín sobáša. Snúbenci sú povinní absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá v našej farnosti prebieha podľa nižšie uvedeného programu. Účasť na náukách si dajú potvrdiť prednášateľom. Prosíme snúbencov, aby pred uzavretím manželstva pristúpili k sviatosti zmierenia. Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnom a v adventnom období.

Predmanželské náuky obsahujú tieto témy:

 • Základné modlitby a sviatosti 
 • Vierouka
 • Chvíľka s lekárom a psychológom
 • Manželstvo a spiritualita v manželstve
 • Desatoro
 • Sobášne obrady

TERMÍNY PREDMANŽELSKÝCH PRÍPRAV

Náuky sa konajú na Farskom úrade o 8.00 hod. takto:

 
 • 13. 01. 2018        Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 

  03. 02. 2018        Manželstvo II (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.

  03. 03. 2018        Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 

  07. 04. 2018        Manželstvo II (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.

  05. 05. 2018        Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 

  02. 06. 2018        Manželstvo II (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.

  07. 07. 2018        Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 

  04. 08. 2018        Manželstvo II (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.

  08. 09. 2018        Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 

  06. 10. 2018        Manželstvo II (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.

  03. 11. 2018        Manželstvo I. (spiritualita, Desatoro), Stretnutie so psychológom. 

  01. 12. 2018        Manželstvo II (sviatosti, vierouka). Stretnutie s lekárom.

   

  Termíny stretnutia so psychológom (PhDr. Machajová, PhD.)  po predmanželskej náuke, konanej na Farskom úrade – sobota 08:45 hod. v týchto termínoch:                  13. 01.2018,  3. 03.2018,  5. 05.2018, 7. 07.2018, 8. 09.2018, 3. 11.2018

 • Termíny stretnutia s lekárom (MUDr. Hubčík) po predmanželskej náuke, konanej na Farskom úrade – sobota 08:45 hod. v týchto termínoch:                                              3. 02.2018, 7. 04.2018, 2. 06.2018, 4. 08.2018, 6. 10.2018, 1. 12.2018

 • Náuku sobášne obrady absolvujú snúbenci v priebehu posledného týždňa pred uzavretím manželstva po dohode s niektorým kňazom.

   

  Náuku sobášne obrady absolvujú snúbenci v priebehu posledného týždňa pred uzavretím manželstva po dohode s niektorým kňazom.

MANŽELSKÉ PREKÁŽKY

 • Rozlučujúce prekážky robia sviatosť manželstva neplatnou. Sú buď Božieho práva, alebo cirkevného práva. Od rozlučujúcich prekážok Božieho práva nemôže dišpenzovať (oslobodiť) ani Cirkev. Od prekážok cirkevného práva môže dišpenzovať Cirkev a len potom je možné prijať sviatosť manželstva.
 • Rozlučujúce prekážky Božieho práva
 • Iný, pred Bohom právoplatne jestvujúci manželský zväzok.
 • Neschopnosť k úkonu manželského spojenia existujúca v čase prijatia sviatosti manželstva.
 • Pokrvenstvo priamej línie (otec – dcéra – vnučka …) a druhý stupeň bočnej línie (brat – sestra)
 • Rozlučujúce prekážky cirkevného práva
 • Nedostačujúci vek. Podľa cirkevného práva muž 16 rokov a žena 14 rokov. U nás musíme rešpektovať vek dospelosti 18 rokov.
 • Sobáš katolíka s nepokrsteným.
 • Diakonská a kňazská vysviacka a sviatostný sľub čistoty.
 • Pokrvenstvo bočnej línie do štvrtého stupňa včítane (bratancove deti – prabratanci).
 • Švagrovstvo v priamej línii.
 • Zločin zavraždenia jedného z manželov, aby sa pozostalý manžel mohol oženiť so svojou spoluvinníčkou alebo manželka so svojim spoluvinníkom.
 • Únos.
 • Verejná mravopočestnosť zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a dcérou ženy, s ktorou žije a opačne.
 • Osvojenie (adopcia) zneplatňuje manželstvo v priamej línii (muž si nemôže vziať za manželku dievča, ktoré adoptoval za dcéru) a v druhom stupni bočnej línie (osvojený chlapec si nemôže vziať nevlastnú sestru).
 • Prinútenie alebo strach (ak je niekto fyzicky alebo psychicky donútený k manželstvu s osobou, ktorú nijako nechce).
 • Miešané manželstvo – katolík s nekatolíkom, ale pokrsteným. Pre katolíka je platné sviatostné manželstvo len vtedy, ak ho uzavrie podľa predpísanej cirkevnej formy, pred príslušným zástupcom Cirkvi a pred dvoma svedkami.