Úvod » Farský úrad » Sviatosti a sväteniny » Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

POKYNY PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a svedectvo o krste jedného z rodičov, (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti). Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) …;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov.kán.874)

K sviatosti zmierenia pristúpia rodičia a krstní rodičia v priebehu týždňa.

Pokyny pre rodičov a krstných rodičov:

Predkrstná príprava sa koná v sobotu v Pastoračnom centre (vo farskom dvore)

 o 8:00 hod. v týchto termínoch:

12. 01.; 09. 02.; 02. 03.; 06. 04.; 04. 05.; 01. 06.; 06. 07.; 03. 08.; 07. 09.; 05. 10.; 09. 11.; 07. 12. 2019.

Sviatosť krstu vysluhujeme v týchto termínoch:

 

FARSKÝ  KOSTOL

počas  sv. omše o 11:00 hod.

BREZOVEC

po sv. omši o 08:45 hod.

13. 01. 2019

10. 02. 2019

03. 03. 2019

07. 04. 2019

05. 05. 2019

02. 06. 2019

07. 07. 2019

04. 08. 2019

08. 09. 2019

06. 10. 2019

10. 11. 2019

08. 12. 2019

27.01.2019

24.02.2019

17.03.2019

22.04.2019 (Veľk. pondelok)

19.05.2019

16.06.2019

21.07.2019

18.08.2019

22.09.2019

20.10.2019

24.11.2019

22.12.2019