Úvod » Farský úrad » Sviatosti a sväteniny » Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

POKYNY PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a svedectvo o krste jedného z rodičov, (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti). Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) …;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov.kán.874)

K sviatosti zmierenia pristúpia rodičia a krstní rodičia v priebehu týždňa.

Pokyny pre rodičov a krstných rodičov:

Predkrstná príprava sa koná v sobotu v Pastoračnom centre (vo farskom dvore)

 o 8:00 hod. v týchto termínoch:

04. 01.; 01. 02.; 29. 02.; 28. 03.; 02. 05.; 06. 06.; 04. 07.; 08. 08.; 05. 09.; 03. 10.; 07. 11.; 05. 12. 2020.

Sviatosť krstu vysluhujeme v týchto termínoch:

 

FARSKÝ  KOSTOL

počas  sv. omše o 11:00 hod.

 

BREZOVEC

po sv. omši o 08:45 hod.

 

05. 01. 2020

19.01.2020

02. 02. 2020

16.02.2020

01. 03. 2020

15.03.2020

29. 03. 2020

19.04.2020

03. 05. 2020

17.05.2020

07. 06. 2020

21.06.2020

05. 07. 2020

19.07.2020

09. 08. 2020

23.08.2020

06. 09. 2020

20.09.2020

04. 10. 2020

18.10.2020

08. 11. 2020

22.11.2020

06. 12. 2020

20.12.2020