Úvod » Farský úrad » Sviatosti a sväteniny » Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

POKYNY PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a svedectvo o krste jedného z rodičov, (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti). Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) …;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov.kán.874)

K sviatosti zmierenia pristúpia rodičia a krstní rodičia v priebehu týždňa.

Pokyny pre rodičov a krstných rodičov:

Predkrstná príprava sa koná v sobotu v Pastoračnom centre (vo farskom dvore) o 8:00 hod. v týchto termínoch:

09. 01.

2021

06. 02. 2021

06. 03. 2021

10. 04. 2021

08. 05. 2021

05. 06. 2021

03. 07. 2021

07. 08. 2021

04. 09. 2021

09. 10. 2021

06. 11. 2021

04. 12. 2021

Sviatosť krstu vysluhujeme v týchto termínoch:

 

FARSKÝ  KOSTOL

počas  sv. omše o 11:00 hod.

 

BREZOVEC

po sv. omši o 08:45 hod.

 

10. 01. 2021

24.01.2021

07. 02. 2021

21.02.2021

07. 03. 2021

21.03.2021

11. 04. 2021

25.04.2021 

09. 05. 2021

23.05.2021

06. 06. 2021

20.06.2021

04. 07. 2021

25.07.2021

08. 08. 2021

22.08.2021

05. 09. 2021

19.09.2021

10. 10. 2021

24.10.2021

07. 11. 2021

21.11.2021

05. 12. 2021

19.12.2021