Úvod » Farský úrad » Sviatosti a sväteniny » Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

POKYNY PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a svedectvo o krste jedného z rodičov, (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti). Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) …;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov.kán.874)

K sviatosti zmierenia pristúpia rodičia a krstní rodičia v priebehu týždňa.

Pokyny pre rodičov a krstných rodičov:

Predkrstná príprava sa koná v sobotu v Pastoračnom centre (vo farskom dvore)

 o 8:00 hod. v týchto termínoch:

13. 01.; 03. 02.; 03. 03.; 07. 04.; 05. 05.; 02. 06.; 07. 07.; 04. 08.; 08. 09.; 06. 10.; 03. 11.; 01. 12. 2018.

Sviatosť krstu vysluhujeme v týchto termínoch:

 

FARSKÝ  KOSTOL

počas  sv. omše o 11:00 hod.

BREZOVEC

po sv. omši o 08:45 hod.

14. 01. 2018

04. 02. 2018

04. 03. 2018

08. 04. 2018

06. 05. 2018

03. 06. 2018

08. 07. 2018

05. 08. 2018

09. 09. 2018

07. 10. 2018

04. 11. 2018

02. 12. 2018

28.01.2018

18.02.2018

18.03.2018

22.04.2018

20.05.2018

17.06.2018

22.07.2018

19.08.2018

23.09.2018

21.10.2018

18.11.2018

16.12.2018