Úvod » Farský úrad » Sviatosti a sväteniny » Sviatosť Eucharistie

Sviatosť Eucharistie

Príprava na prvé sväté prijímanie v šk. roku 2014/2015

Otázky na stiahnutie nájdete tu.

Milí rodičia,
nikto nepochybuje o tom, že vás rodinný život je veľmi uponáhľaný až hektický. Vy najlepšie viete, čo všetko treba urobiť každý deň, aby rodina ako tak fungovala. Zastaviť sa, nájsť si čas a premýšľať nielen nad tým, čo žijete, ale aj ako žijete, je veľmi ťažké. Dať zmysel a opravdivú hĺbku tomu všetkému je často nad vaše sily. A predsa v živote prichádzajú také udalosti, ktoré vás k tomu privádzajú. Medzi ne patrí aj prvé sväté prijímanie vášho dieťaťa. Skúsenosti hovoria, že rodičia si vedia pri tejto príležitosti uvedomiť a aj uprednostniť také hodnoty, ktoré dovtedy boli možno na okraji ich záujmu. Aby sme boli konkrétnejší. Rodičovská starostlivosť sa väčšinou sústreďuje na dve oblasti, a to materiálne zabezpečenie detí a ich vzdelanie. Rodičia chcú, aby ich ratolesti boli raz bohatšie a vzdelanejšie, než sú oni. Často však zabúdajú na hodnotu morálneho života alebo mu nevenujú  dostatočný priestor. Možno aj vy túžite po tom, aby pred menom vášho dieťaťa bol raz titul, čo môže byť predpokladom dobrého materiálneho zabezpečenia. Netúžite však aj po tom, aby raz malo pred titulom ešte prívlastok ako dobrý lekár, čestný podnikateľ, pracovitý remeselník, ochotný úradník? Práve prvé sväté prijímanie a všetko to, čo mu predchádza i čo po ňom nasleduje, je pozvaním rozvíjať v dieťati aj takýto rozmer. Chceme Vám pomáhať vo Vašom dôležitom poslaní vychovávať Vaše deti vo viere nielen hodinou náboženstva v škole, ale aj priliehavými katechézami vo sv. omšiach pre deti. Nejde tu len o samotnú prípravu k prvému sv. prijímaniu, ale o postupné  budovanie spoločenstva Cirkvi v kostole, doma i vo farnosti a aktívne začlenenie detí do týchto spoločenstiev. Myslieť si, že pre zabezpečenie plnohodnotného duchovného rozvoja detí stačí účasť na hodinách náboženstva v škole je to isté ako dieťa niečo naučiť, ale nedovoliť mu to v živote uplatniť. Žiaľ mnohí rodičia robia tak, že deťom sprostredkujú aktívny rast v duchovnom živote iba v roku prípravy k prijatiu eucharistie a keď sa stretávame s takýmito deťmi vo veku prípravy na birmovku – sú to zväčša duchovní analfabeti. Pred Bohom Vy – rodičia nesiete najväčšiu zodpovednosť za výchovu Vašich detí. My kňazi spolu s katechétmi Vám v tom chceme pomôcť, prijmite preto našu ponuku a povzbuďte Vaše deti k účasti aj na detských sv. omšiach. Rozprávajte s nimi o vašom prežívaní viery, o tom ako vy prežívate pristupovanie k sviatostiam, o tom, čo znamená sväté prijímanie a sv. spoveď pre vás. Nech to, čo ich my naučíme v škole majú podložené reálnym života doma, vo svojej rodine. Buďte im vy prvým príkladom v praktizovaní vašej viery. Každoročne sa stretávame s rodičmi, ktorí z rôznych dôvodov nepristupujú, alebo nemôžu pristupovať k sviatostiam. Aj v tejto veci Vám chceme byť nápomocní. Ak jestvuje vo Vašej rodine takýto nejaký problém, pri osobnom rozhovore Vám radi poradíme, ako vec  často na prvý pohľad neriešiteľná sa dá riešiť. Sv. Ján Bosko slovami: „Kto pracuje na spáse duší, dosiahne aj spásu svojej duše!“ nemyslel iba na kňazov a katechétov, ale aj na Vás.

Peter Križian, kaplán

O sviatosti Eucharistie

Ľudia od počiatku uctievali Boha – oslavovali ho a klaňali sa mu prinášaním obetí. Obeta je vrcholným úkonom náboženstva a nábožnosti. Bez obety niet náboženstva! Keďže Pán Ježiš priniesol ľudstvu dokonalé náboženstvo, ustanovil aj dokonalú obetu. Dokonalý je ten, kto obetu prináša a dokonalý je aj obetný dar. Ježiš Kristus je zároveň obetným darom i obetujúcim. Svätá omša je jediná, dokonalá a ustavičná obeta Nového zákona, pri ktorej Pán Ježiš za nás nebeskému Otcovi obetuje svoje vlastné telo a svoju vlastnú krv pod spôsobmi chleba a vína. Sv. omša je tá istá obeta, ktorú Pán Ježiš raz navždy priniesol na oltári kríža, a tak svet vykúpil. Na kríži sa Pán Ježiš obetoval krvavým spôsobom, na oltári sv. omšou sa táto jediná Kristova obeta obnovuje, sprítomňuje a aktualizuje, ale nekrvavým, tajomným, sviatostným spôsobom.

Sväté prijímanie je obetná hostina, pri ktorej nám Pán Ježiš dáva požívať svoje vlastné telo a svoju vlastnú krv pod spôsobmi chleba a vína. Všetci sme pútnici do večnosti. Izraeliti, keď putovali púšťou do Prisľúbenej zeme, boli Bohom zázračne sýtení a napájaní. Podobne i my, putujúci Boží ľud potrebujeme na našej životnej ceste zázračný pokrm a nápoj, Oltárnu sviatosť. Plná účasť na sv. omši sa dosahuje práve sv. prijímaním. Prijímaním Eucharistie, ktorá je sviatosťou jednoty a lásky, dosahujeme predovšetkým silu a schopnosť splniť Kristov príkaz lásky.

Ku sv. prijímaniu môže pristúpiť:

  • kto sa nachádza v stave posväcujúcej milosti, čiže nemá na duši ani jediný ťažký hriech; Kto má nábožný a čistý úmysel;
  • kto zachová jednu hodinu pred sv. prijímaním eucharistický pôst.

Kto by sa opovážil ísť na sv. prijímanie v stave čo len jediného ťažkého hriechu, zneucťuje Oltárnu sviatosť a pácha hriech svätokrádeže. Kto spáchal ťažký hriech, musí pristúpiť ku sv. spovedi, aby mohol pristúpiť ku sv. prijímaniu. Celá naša príprava na sv. prijímanie spočíva vo vzbudení čistého a nábožného úmyslu. Čistý úmysel pred sv. prijímaním má ten, kto nepristupuje k sv. prijímaniu zo zvyku, z ohľadu na iných ľudí, napr. rodičov, aby ho ľudia chválili, aby sa predvádzal v nových šatách a pod. Nábožný úmysel pred sv. prijímaním má, kto naozaj miluje Pána Ježiša, túži po ňom a chce ho s vierou prijať do svojho srdca. Eucharistický pôst spočíva v tom, že jednu hodinu pred sv. prijímaním nič nejeme, ani nepijeme, okrem čistej vody, tej sa môžeme napiť aj tesne pred sv. prijímaním. Je chvályhodné, keď z lásky k Pánu Ježišovi, si dokážeme eucharistický pôst aj predĺžiť. K príprave na sv. prijímanie patrí aj čistota nášho tela a slušné oblečenie.

Jestvuje vzdialená a bezprostredná príprava na sv. prijímanie. Vzdialenou prípravou na sv. prijímanie je vlastne celý náš kresťanský život, ktorý je zameraný na Pána Ježiša tak, že s ním chceme žiť v priateľstve, že sa mu chceme páčiť, že túžime byť mu na radosť. Bezprostredná príprava na sv. prijímanie nespočíva iba v tom, že sa pomodlíme isté prípravné modlitby, ale predovšetkým v nábožnom slávení celej sv. omše. Cirkev nás veľmi povzbudzuje k častému sv. prijímaniu, pravda hodnému a užitočnému. Dokonca nám umožňuje v tom istom dni pristúpiť i druhýkrát ku sv. prijímaniu vo sv. omši, ak ju celú nábožne slávime. Cirkev chce takto , aby sme aj pri opätovnom slávení sv. omše v tom istom dni mali plnú účasť na nej, ktorá sa vždy dosahuje sv. prijímaním. Pri niektorých slávnostnejších príležitostiach Cirkev tiež dovoľuje sv. prijímanie pod obidvoma spôsobmi, tak sa zvýrazňuje jeho obetný ráz a charakter obetnej hostiny. Treba vedieť, že ide o jediné sv. prijímanie. Kto prijíma len pod spôsobom chleba, neprijíma menej, a kto prijíma aj pod spôsobom vína, neprijíma viac. V Oltárnej sviatosti je prítomný celý, živý a oslávený Kristus, čiže jeho božstvo i oslávené človečenstvo. Celý, živý a oslávený Kristus je prítomný pod spôsobom chleba, ako i pod spôsobom vína. Celý, živý a oslávený Kristu je takisto prítomný v každej časti svätých spôsobov, ktoré vznikli ich rozdelením. Spasiteľné je i viackrát v živote si vykonať pobožnosť „deviatich prvých piatkov v mesiaci”, zvlášť sa odporúča deťom po prvom sv. prijímaní a birmovancom počas ich prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Pán Ježiš totiž prisľúbil tým, čo si vykonajú túto pobožnosť milosť konečnej vytrvalosti – šťastnej smrti.

Sviatostná prítomnosť Pána Ježiša trvá dovtedy, pokiaľ trvajú sv. spôsoby. Účinky hodného sv. prijímania sú:

  • Zjednocuje nás s Kristom, ako i s tými, čo takisto prijímajú Eucharistiu.
  • Rozhojňuje v nás Boží život, čiže posväcujúcu milosť.
  • Zotiera z našej duše všedné hriechy.
  • Odpúšťa nám čiastku časných trestov za naše hriechy.
  • Pripravuje naše telo na budúce slávne vzkriesenie.
  • Udeľuje nám mnohé pomáhajúce milosti a oslabuje našu náchylnosť na zlé.